• Định vị hợp chuẩn 4G  công nghệ tiên tiến
  • Hợp chuẩn QC31:2014/BGTVT của Bộ Giao Thông Vận Tải
  • Hợp quy QCVN 12:2015/BTTTT của Bộ Thông Tin Truyền Thông