Phân phối định vị hợp chuẩn 4G, Định vị xe máy 4G, Định vị Protrack. Thế giới định vị hợp chuẩn 4G, định vị xe máy 4G